www.wongchan-khaokho.com

เราควรรักโลก

โดย: Manking [IP: 180.183.196.xxx]
เมื่อ: 2018-02-28 15:52:56
แม้ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศ เช่นการมีถนนหนทางอำนวยความสะดวกให้กับเราจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อส่วนรวมแต่ต้องไม่ลืมว่าเราต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ไปบางส่วน ซึ่งหากกระทำในขอบเขตของความพอดีเท่าที่จำเป็นก็มีเหตุผลที่ยอมรับได้แต่สำหรับการบุกรุกป่าไม้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมิใช่เรื่องควรจะเกิดขึ้น การบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นที่ทำกิน หรือขยายที่ทำกินการทำไร่เลื่อนลอยอย่างไม่มีขอบเขตเป็นเรื่องที่ต้องยุติลงเสียแต่บัดนี้ อย่าทำลายธรรมชาติจนบอบช้ำหรือมากจนเกินกว่าจะเยียวยา เพราะยิ่งธรรมชาติบอบช้ำมากเท่าไหร่ ภัยธรรมชาติที่เป็นผลจากน้ำมือมนุษย์ก็จะกลับย้อนมาทำลายมนุษย์เรามากเท่านั้น ดังนั้น พวกเราต้องหันกับมาร่วมกันดูแลธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ หยุดการตัดไม้ทำลายป่า ตั้งแต่วันนี้ เชื่อว่าธรรมชาติพร้อมที่จะดูแลรักษามนุษย์เรา รวมถึงลูกหลานในวันข้างหน้า จะได้ไม่ต้อง เผชิญกับภัยแล้ง น้ำป่าและดินโคลนถล่ม หรือปัญหาโลกร้อนต่อไป

gentingclub


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 30,465