www.wongchan-khaokho.com

อาการปวดหลัง

โดย: Amazuki [IP: 98.159.226.xxx]
เมื่อ: 2023-03-16 11:28:35
อาการปวดหลังเชื่อมโยงกับระดับวิตามินดีต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นในการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างซึ่งไม่ได้เกิดจากปัจจัยอื่น มีระดับวิตามินดีต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ควบคุมได้โดยไม่มีอาการปวดหลัง ( Lodh et al., 2015). สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการศึกษาอื่น ซึ่งผู้หญิงที่มี อาการปวดหลัง นานกว่า 3 เดือนมีระดับวิตามินดี 3 ต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (Lotfi, Abdel-Nasser, Hamdy, Omran, & El-Rehany, 2007)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684