www.wongchan-khaokho.com

แอกซอนเป็นเส้นโครงคล้ายสายเคเบิล

โดย: 333 [IP: 196.240.54.xxx]
เมื่อ: 2023-03-14 14:08:53
แอกซอนเป็นเส้นโครงคล้ายสายเคเบิลที่ละเอียดกว่า ซึ่งสามารถขยายความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของโสมได้หลายสิบ ประสาท หลายร้อย หรือหลายหมื่นเท่า แอกซอนนำสัญญาณประสาทออกจากโสมเป็นหลัก และส่งข้อมูลบางอย่างกลับไป เซลล์ประสาทจำนวนมากมีแอกซอนเพียงแอกซอนเดียว แต่แอกซอนนี้อาจและโดยปกติจะมีการแตกแขนงที่กว้างขวาง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,602