www.wongchan-khaokho.com

เมื่อคุณมีนโยบายแล้ว

โดย: 555 [IP: 45.152.45.xxx]
เมื่อ: 2023-03-11 12:57:41
เมื่อคุณมีนโยบายแล้ว ให้ระลึกไว้เสมอว่าคุณเป็นอะไรและไม่ได้รับการคุ้มครองเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะทางการเงิน ประกันสุขภาพ ข้อยกเว้นทั่วไปบางส่วนมีดังต่อไปนี้ หากมีการให้ข้อมูลเท็จเมื่อสมัครกรมธรรม์ของคุณ กรมธรรม์ของคุณจะเป็นโมฆะ (แม้ว่าคุณอาจไม่รู้ตัวจนกว่าคุณจะมาเรียกร้อง)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 56,307