www.wongchan-khaokho.com

Eosinophils มีความแตกต่างในไขกระดูก

โดย: แอม [IP: 103.50.33.xxx]
เมื่อ: 2023-03-10 16:45:33
Eosinophils มีความแตกต่างในไขกระดูกและเมื่อออกจากไขกระดูกแล้วพวกเขาจะหยุดการเจริญเติบโตต่อไป โรคอีโอซิโนฟิลเลีย พวกมันอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อส่วนใหญ่อยู่นอกหลอดเลือด ในความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ eosinophils นั้น eosinophils จะถูกคัดเลือกเข้าสู่เนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง เซลล์ T helper-2 เป็นสื่อกลางในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและการผลิต IL-5 กระตุ้นการสร้าง eosinophilopoiesis และ eosinophil ไซโตไคน์หลักที่รับผิดชอบในการผลิตและกระตุ้นอีโอซิโนฟิลคือ IL-5

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,590