www.wongchan-khaokho.com

อวัยวะ

โดย: Miko [IP: 45.8.25.xxx]
เมื่อ: 2023-03-07 17:33:49
ในทางชีววิทยา อวัยวะคือกลุ่มของเนื้อเยื่อที่รวมกันเป็นหน่วยโครงสร้างเพื่อทำหน้าที่ร่วมกัน ในลำดับชั้นของชีวิต อวัยวะอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อและระบบอวัยวะ เนื้อเยื่อเกิดจากเซลล์ชนิดเดียวกันมาทำหน้าที่ร่วมกัน เนื้อเยื่อต่างชนิดรวมกันเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่เฉพาะ ตัวอย่างเช่น ผนังลำไส้เกิดจากเนื้อเยื่อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อเรียบ อวัยวะ ตั้งแต่ 2 อวัยวะขึ้นไปที่ทำงานร่วมกันในการดำเนินการตามหน้าที่เฉพาะของร่างกายก่อให้เกิดระบบอวัยวะขึ้น เรียกอีกอย่างว่าระบบชีวภาพหรือระบบร่างกาย


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,602