www.wongchan-khaokho.com

การเคลื่อนไหว

โดย: 333 [IP: 202.73.12.xxx]
เมื่อ: 2023-02-27 15:12:36
การเคลื่อนไหว:หายใจออกแรง ๆ แล้วดึงสะดือของคุณเข้าหากระดูกสันหลัง ม้วนตัวช้าๆ ยกแขนขึ้นจากพื้น ท่าออกกำลังกาย จากนั้นไหล่และศีรษะ ม้วนกระดูกขึ้นทีละข้างจนกระทั่งคุณนั่งขึ้นโดยที่หน้าท้องยังคงดึงอยู่ ค่อยๆ ม้วนกลับลงมา ทำซ้ำสามถึงห้าครั้ง เพิ่มมากขึ้นเมื่อแกนกลางของคุณแข็งแรงขึ้น


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,590