www.wongchan-khaokho.com

สาเหตุ

โดย: 333 [IP: 185.65.50.xxx]
เมื่อ: 2023-02-25 14:46:39
โดยทั่วไปแล้วความเจ็บป่วยทางจิตมักเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมหลายประการ:ลักษณะที่สืบทอดมา ป่วยทางจิต ความเจ็บป่วยทางจิตพบได้บ่อยในผู้ที่มีญาติทางสายเลือดก็มีอาการป่วยทางจิตเช่นกัน ยีนบางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการป่วยทางจิต และสถานการณ์ในชีวิตของคุณอาจกระตุ้นให้เกิดโรคได้
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684