www.wongchan-khaokho.com

บางครั้งอัลตราซาวนด์ของทารกในครรภ์มีให้บริการในการตั้งค่า

โดย: นายไข่หวาน [IP: 173.244.55.xxx]
เมื่อ: 2023-02-24 15:40:39
บางครั้งอัลตราซาวนด์ของทารกในครรภ์มีให้บริการในการตั้งค่าที่ไม่ใช่ทางการแพทย์เพื่อให้ภาพหรือวิดีโอที่ระลึกสำหรับผู้ปกครอง แม้ว่าขั้นตอนอัลตราซาวนด์จะถือว่าปลอดภัย การทดสอบ แต่ก็เป็นไปได้ว่าบุคลากรที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอาจพลาดความผิดปกติหรือให้การรับรองที่ไม่ถูกต้องแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของทารก เป็นการดีที่สุดที่จะทำอัลตราซาวนด์โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถแปลผลได้อย่างถูกต้อง พูดคุยกับแพทย์หรือผดุงครรภ์ของคุณหากคุณมีคำถาม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684