www.wongchan-khaokho.com

วัยและช่วงวัยเด็ก

โดย: 1 [IP: 125.212.220.xxx]
เมื่อ: 2023-02-22 15:13:17
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางร่างกายและจิตใจที่เด็กได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นอาจทำให้พ่อแม่และผู้ดูแลสงสัยว่าจะสนับสนุนพวกเขาอย่างไรดีที่สุด กระบวนการพัฒนาเด็กประกอบด้วยทุกอย่างตั้งแต่การรับรู้ทางประสาทสัมผัสและทักษะยนต์ปรับ ไปจนถึงการเรียนรู้ภาษาและการเข้าสังคม ผู้ปกครองและบุคลากรทางการแพทย์มักอาศัยเหตุการณ์สำคัญทางพัฒนาการ เช่น เมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะพูดหรืออ่าน เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของพวกเขาเมื่อเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ แต่พ่อแม่ต้องระลึกไว้เสมอว่าเด็กทุกคนมีพัฒนาการตามจังหวะของตนเอง และแม้ว่าเด็กคนหนึ่งอาจก้าวแรกเร็วกว่าคนส่วนใหญ่ หรือพูดคำแรกช้ากว่าส่วนใหญ่ ก็ไม่น่าจะส่งผลต่อความสามารถสูงสุดของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เมื่อเกณฑ์มาตรฐานบ่งชี้ว่า เด็ก อาจมีพัฒนาการล่าช้าอย่างมาก สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษาแพทย์ที่สามารถระบุความผิดปกติของพัฒนาการและเริ่มการรักษาโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ความผิดปกติทาง พัฒนาการและความล่าช้า

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684