www.wongchan-khaokho.com

พบกับความผิดหวังและล้มเหลว

โดย: 8 [IP: 195.88.86.xxx]
เมื่อ: 2023-02-21 14:51:53
เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะรู้สึกและจัดการกับความคับข้องใจเพื่อที่พวกเขาจะได้ปัดฝุ่น ลุกขึ้นยืน ฟื้นตัวจากประสบการณ์ที่ยากลำบาก และพัฒนาความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในครั้งต่อไป ตามความเหมาะสม หากพวกเขาได้รับการปกป้องจากความผิดหวังใน วัยเด็ก พวกเขามีแนวโน้มที่จะเกิดความเครียด วิตกกังวล และอาจฆ่าตัวตายในภายหลัง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 51,716