www.wongchan-khaokho.com

ครอบครัวสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางสมองได้

โดย: 8 [IP: 185.212.111.xxx]
เมื่อ: 2023-02-21 12:34:56
ประสบการณ์ในวัยเด็กสร้างรากฐานที่แข็งแรงหรือเปราะบางสำหรับพฤติกรรม การเรียนรู้ และสุขภาพ สำหรับเด็กเล็ก ชีวิตครอบครัวเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ในวัยเด็ก และพ่อแม่คือครูคนแรกและแบบอย่างของพวกเขา สมองของเด็กจะพัฒนาจากล่างขึ้นบนตลอดเวลา พ่อแม่ที่มั่นคง เลี้ยงดู และ ตอบสนอง รวมถึงประสบการณ์ ครอบครัว ในเชิงบวก มีส่วนช่วยในการพัฒนาโครงสร้างสมองของเด็กให้ แข็งแรง ครอบครัวที่แข็งแรงซึ่งประกอบขึ้นจากการเลี้ยงดูที่ดีนั้นสัมพันธ์กับการควบคุมอารมณ์ที่ดีขึ้นการเชื่อฟัง ผลการเรียน ความสามารถทางสังคม และความยืดหยุ่นที่ ดีขึ้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,602