www.wongchan-khaokho.com

นักวัตถุนิยม หรือนักสัจนิยมมองว่าความงาม

โดย: 777 [IP: 80.246.28.xxx]
เมื่อ: 2023-02-13 17:39:22
นักวัตถุนิยม หรือนักสัจนิยมมองว่าความงามเป็นคุณลักษณะที่เป็นวัตถุวิสัยหรือจิตใจที่เป็นอิสระจากสิ่งสวยงาม ความงาม ซึ่งถูกปฏิเสธโดยอัตนัยที่มาของข้อถกเถียงนี้คือ การตัดสินความงามดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับเหตุผลส่วนตัว กล่าวคือ ความรู้สึกของเรา ในขณะที่อ้างความถูกต้องสากลในเวลาเดียวกันความตึงเครียดนี้บางครั้งเรียกว่า "การต่อต้านรสชาติ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,604