www.wongchan-khaokho.com

บ้านมานิตสา

บ้านมานิตย์สา

บ้านพักสีส้มสดใส ขนาดกะทัดรัดสำหรับคู่ หรือครอบครัว

บ้านพัก  5 ห้อง 

ห้องละ   2 เตียง

รองรับ    2 - 4 ท่าน

ราคา 2,500 บาท /ห้อง

*พิเศษ 1,200 บาท /ห้อง (มี.ค. - ก.ย)

Visitors: 59,532