www.wongchan-khaokho.com

บ้านวงศ์์จันทร์ 3

บ้านวงศ์จันทร์ 3

บ้านพักสีเขียวสดใส ขนาดกะทัดรัดสำหรับคู่ หรือครอบครัว

บ้านพัก  2 ห้อง 

ห้องละ   2 เตียง

รองรับ    4 - 12 ท่าน

ราคา 2,500 บาท /ห้อง

*พิเศษ 1,200 บาท /ห้อง (มี.ค.-ก.ย.)

Visitors: 16,337