www.wongchan-khaokho.com

บ้านวงศ์จันทร์ 2

บ้านวงศ์จันทร์ 2

บ้านพักสีเขียวสดใส ขนาดกะทัดรัดสำหรับคู่ หรือครอบครัว

บ้านพัก  1 ห้อง 

ห้องละ   1 เตียง

รองรับ    2 - 4 ท่าน

ราคา 2,500 บาท /ห้อง

*พิเศษ 1,200 บาท /ห้อง (มี.ค.-ก.ย.)

Visitors: 58,539